مرکز خرید کیف چرم
مرکز خرید کیف چرم

سبد خرید کوچک

راهنمای سایز

راهنمای سایز

US Bust Waist
XXXS · ۰ ۳۱¾ ۲۳½
XXS · ۲ ۳۲¼ ۲۴½
XS · ۴ ۳۴ ۲۶
S · ۶ ۳۶¼ ۲۸¼
M · ۸ ۳۸½ ۳۰¾
L · ۱۰ ۴۱ ۳۳½
XL · ۱۲ ۴۲½ ۳۵½
US Bust Waist
۱ ۳۱½ ۲۳½
۲ ۳۲¼ ۲۴½
۴ ۳۴ ۲۶
۶ ۳۵½ ۲۷½
۸ ۳۷ ۳۰
۱۰ ۳۸½ ۳۰¾
۱۲ ۴۰¼ ۳۲¾
۱۴ ۴۱¾ ۳۴½
۱۶ ۴۳¾ ۳۶½

جدول اندازه های انعطاف پذیر

US EUR UK MEX
XXXS · ۰ XXS ۴ EECH
XXS · ۲ XS ۶ ECH
XS · ۴ S ۸ CH
S · ۶ M ۱۰ M
M· ۸ L ۱۲ G
L · ۱۰ XL ۱۴ EG
XL · ۱۲ XXL ۱۶ EEG
US EUR UK MEX IT RU
۱ ۳۲ ۴ ۰ ۳۶ ۳۸
۲ ۳۴ ۶ ۱ ۳۸ ۴۰
۴ ۳۶ ۸ ۳ ۴۰ ۴۲
۶ ۳۸ ۱۰ ۵ ۴۲ ۴۴
۸ ۴۰ ۱۲ ۷ ۴۴ ۴۶
۱۰ ۴۲ ۱۴ ۹ ۴۶ ۴۸
۱۲ ۴۴ ۱۶ ۱۱ ۴۸ ۵۰
۱۴ ۴۶ ۱۸ ۱۳ ۵۰ ۵۲
۱۶ ۴۸ ۲۰ ۱۵ ۵۲ ۵۴
* اندازه گیری ها در راهنمای براساس اندازه گیری هایی است که مستقیما از بدن گرفته شده اند، نه لباس. اگر اندازه گیری شما بین دو اندازه باشد، توصیه می کنیم اندازه بزرگتری را انتخاب کنید.